Bidang Pemberdayaan Sosial

  • 18 Juni 2019

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas pokok melaksanakan pengoordinasian, Pembinaan.

  1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan ; dan
  3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

  • 18 Juni 2019